خیابان خواب ندارد

به همان خیابانی زده ام
که تو رفته ای سر تا سر اش را
پیش از من
بی آنکه بدانی
به جیب های پر از شعرت هیچ اعتباری نیست!

و حالا
خیابان خواب ندارد
از دست دختری
که مدام شعر جمع می کند
و در جیب هایش می ریزد!

/ 0 نظر / 4 بازدید