چای با طعم تلخ ِ سلام های تاریخ مصرف دار

ساعت
صندل بر زمین کِشان
به صبح نزدیک می شود
و من
تازه چای دم کردنم گرفته است!
بهارنارنج و بابونه
برای شب هایی ست
که مهمان دارد دلت
که کسی آمده است که هنوز نرفته است!
حالا اما
هوا که روشن شد
فروشنده ی مغازه ی کوچک سر کوچه
چه می داند "چای با طعم تلخ سلام های تاریخ مصرف دار" چیست!؟
و چه می دانی
چقدر می چسبد این چیز هایی که کسی چه می داند چیست اند
وقتی خواب ها
چشم دیدن چشم ها را ندارند!

/ 0 نظر / 5 بازدید