ملس

مست تر...
مست تر...
شاعر تر شو
نشدی هم، من هستم!
دنیا هم سیاه است
هم تلخ
برای دیوانه نشدن
تو آخرین راهی
تو یکی
هم سفید باش
هم ملس

/ 0 نظر / 7 بازدید