زن بودن همیشه هم این نیست!

زن بودن
همیشه هم این نیست
که عشق شوند...
که عشق ببارند...
و چتر بر سر بگیری و گم شوی در پیچ ِ پایان کوچه!

زن بودن
گاهی نیاز است
گاهی سیاست است
گاهی تصاحب

هر زنی
بی نیاز
بی نقشه
عشق نمی شود...
عشق نمی بارد...
چنین که چتر بر سر می گیری
تمام کوچه را بی سبب سر کرده ای!

/ 0 نظر / 1375 بازدید