گناه جایز

گناه می کنم
و وادارت
به گناه
به فتوای دیوانه ای که
نشسته ته تالار سرم
و دست به ریش هایش می کشد و می گوید:
دخترم!
غلط کرده هر که گفته سیب ها و بوسه ها ممنوعه اند
و به جهنم که
جهان چپ چپ نگاهت می کند!

/ 0 نظر / 4 بازدید