وصف تفاوت ما با شما

مهر ماری که بر گردن آویخته ای
اصل است
شاخه ای بر دندان گرفته
و شعر می گویی به خیال خودت
و شهر را بلدی مثل کف دست
شما را چه به ما؟
ما را که می بینی
همیشه گم شده ایم
بی دست های شما و
بی لب و دندان شما

/ 0 نظر / 4 بازدید