بی تو هیچ چیز عجیب نیست

بی تو هیچ چیز عجیب نیست
بی تو تعجب نمی کنم اگر
یک روز صبح
تمام ماشین های شهر
دنده عقب به مقصدهایشان برسند
و نمی ترسم اگر
تمام بعدازظهر هایم
سگی تر از این که هست بشوند
و سیدنی لومت زنده شود و قاه قاه به زندگی ام بخندد
بی تو بهشت
جهنم می شود
جهنم
جهنم می ماند
بی تو عددی نیستند دیگر
عجایب هفت گانه

 

 

*: سیدنی لومت = کارگردان فیلم بعدازظهر سگی

/ 0 نظر / 4 بازدید