به تضمین ِ کدام اسطرلاب!؟

تب می کنم هر شب
از داغِ ترانه ای که از دست های تو که بر تنم می ریزد
و هر صبح
رختِ رخوت بر تن
بر تختِ خالی بیدار می شوم

کدام رمال
به تضمین کدام اسطرلاب
قول می دهد که دوستت بدارد کسی فردا
اینطور که من
امروز
...!؟

ترانه هایت را نیمه شب از تنم برندار

/ 0 نظر / 4 بازدید