نقطه ی عطف خواب های فراموش شده

بر صخره ای سرد
با پیراهن حریر ایستاده ام
و ترانه زمزمه می کنم
اینجا نقطه ی عطف خواب های مردی ست
که هر شب خواب مرا می بیند
و هر صبح به خودش
و گاهی به دوست دخترهای جدیدش
می گوید:
"نمی دانم چرا من هیچ وقت خواب نمی بینم"

/ 0 نظر / 6 بازدید