اسفند و اسفند دان

خانه اسفند می خواهد و اسفند دان
خانه یک نفر را می خواهد
که عصر به عصر
به وقت نوشیدن چای و لبخند
اسفند بگرداند دور سرمان
تا نکند استکان های بعدازظهر هایمان ترک بخورد
تا نکند بگذاری بروی،
بعدازظهر هایت را جای دیگری سر کنی،
لبخند غریبه ای را سر بکشی!

/ 0 نظر / 7 بازدید