سهراب بخوانید

به تمام کسانی که می خواهند شعرهای شاد! بنویسم:

 
تو زیبایی
نه!
چشم هایت چون...
نه!
دست بردارید
از خرخره ام
جیب هایم را گشته ام
بالای کمد ها را
زیر تخت را
خاطره ی خوبی ندارم
تقصیر من نیست
که شعر هایم
با بال های غم
به شما می رسند!

هشت کتاب
ورق به ورق اش
امید است
سهراب بخوانید

/ 0 نظر / 6 بازدید