می ترسم عاشق شوم، زمین بیکار شود!

دور خودم چرخیده ام عمری ست
آنقدر که خیال برم داشته
نکند زمین
از سر ِ سرگردانی ِ من است که می گردد!
 
می ترسم عاشق شوم
می ترسم بایستم که نفس تازه کنم
زمین هم دست بزند زیر چانه اش
بیکار شود دنیا
زل بزند به عاشقی ِ من!

زمین پر از دریاست،
می ترسم از چشم های شور ِ دنیا!
/ 0 نظر / 7 بازدید