خاطرات نداشته ام

باد
کدام تکه از روح تو را
_ یا مرا _
کنده و تا اینجا
_ یا آنجا _
آورده؟
که چنین چرخ می زنی
در کوچه های به ابر آغشته ی خاطرات نداشته ام،
                                                              با تو!

/ 0 نظر / 6 بازدید