نقطه کور

اینجا دیگر کجاست؟
من که بیدارم
به خدا من خواب نمی بینم
تب هم ندارم
یک نفر بی لبخند
یک نفر که آخرین نفر است
تند و تند آخرین مانده های زمین را جمع می کند و می رود
یعنی مرا ندید؟
دنیا که توی قصه های قرآن مادربزرگ این جوری تمام نمی شد!
چرا زمین را می برند!؟
پس من کجا بنویسم؟
کجا بخوابم؟
نکند دنیا تمام شود و من نمرده باشم!
یعنی من
روی نقطه کور دیدِ خدا بودم عمری!؟

/ 0 نظر / 4 بازدید