تضمین

خدا که هیچ
غول چراغ هم حتی
تضمینی نداده است
که کسی به آرزو هایش برسد
من اما تضمین می کنم
لبخند های تو را گرم نگه دارم،
هر طور که شده

همه اش با من
تو فقط باید برگردی!

/ 0 نظر / 5 بازدید