چهارخانه های پیراهنت را برنمی گردم!

جهان غول چراغ است
باید مدام آرزو کرد...
ما اشتباه می کنیم که از نیمه برمی گردیم
جهان رو به روی ماست
نه پشتِ سر

رو به رو
شاید چیزی باشد
که به پاره شدن کفش ها بیارزد
من شاهراهِ چهارخانه های پیراهنت را
از نیمه برنمی گردم!

/ 0 نظر / 460 بازدید