زندگی از پنجره های بسته رد نمی شود!

گیرم همه جای جهان جهنم!
گیرم دست های زمین
بی بذر و
بی خنده
گیرم چنته ی زمان
بی عشق و
بی "هر چه تو می گویی" اصلا!

کافی بود کمی
فقط کمی
پنجره را باز کنی...!
همین!

زندگی
از پنجره های بسته رد نمی شود!

/ 0 نظر / 6 بازدید