برف روی خط استوا

ما زاییده ی پیوند انگور و بادامیم

ما زاییده ی پیوند انگور و بادامیم
وقتی از چشم هایمان انگور می روید،
اگر دوست بداریم اش!
...
و هر بهار
با چرخ دستی های بادام های هنوز کال
دوباره کودک میشویم...!

   + مهدیه لطیفی ; ٥:۱٦ ‎ق.ظ ; ۸ اردیبهشت ۱۳٩٥